مقاله شناسايي افراد تاثيرگذار در شبکه هاي اجتماعي مجازي آنلاين در راستاي ارتقاي شهرسازي پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي افراد تاثيرگذار در شبکه هاي اجتماعي مجازي آنلاين در راستاي ارتقاي شهرسازي پايدار :


محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
کیوان زارعی – مدرس گروه کامپیوتر, دانشگاه فنی حرفه ای, سنندج, کردستان, ایران
فردین اخلاقیان – استادیار گروه کامپیوتر, دانشکده فنی, دانشگاه کردستان, سنندج, ایران
سیدامیر شیخ احمدی – عضو هیئت علمی, دانشکده فنی, دانشگاه آزد, سنندج, ایران

چکیده:
اخیراً, با توجه به حضور تعداد کثیر کاربران حاضر در شبکه های مجازی, این شبکه ها از لحاظ سطح گستردگی به نوعی تبدیل به شهرها, کشورها و حتی قاره های مجازی با یک معماری شبکه ای شده اند. به گونه ای که افراد و کاربران حاضر ساعتهای زیادی را صرف حضور در این شبکه ها می نمایند. لذا این شبکه ها مورد توجه مد یران, تحلیلگران و صاحبنظران علوم مختلف خصوصاً مدیران شهری و متولیان ارتقای شهرسازی پایدار قرار گرفته است. مقاله حاضر در جهت روشن سازی اصطلاح ارتقای شهرسازی پایدار با توجه به فاکتورهای نفوذ در حوزه شبکه های مجازی نوشته شده است. در این مقاله ضمن بیان ضرورت و اهمیت شهرسازی پایدار و ارتقای ابعاد فرهنگی و اجتماعی در این خصوص, آثار آن بر رفتار فرد و جامعه در شبکه های مجازی آنلاین مورد بحث قرار گرفته است, با توجه به اینکه در این شبکه ها افرادی هستند که میزان تاثیر گذاری آنها می تواند بیشتر باشد, به این جهت در این پژوهش به دنبال راهکاری برای یافتن این افراد در جهت ارتقای شهرسازی پایدار و چگونگی هماهنگی تصمیمات مدیران در راستای تبلیغ و هدایت افراد به سمت فرهنگ شهری پایدارتر هستیم . نوع پژوهش کاربردی است و روش تحقیق, تحلیلی- توصیفی میباشد. شیوه جمع آوری اطلاعات به صو رت کتابخانه ای, میدانی و تکمیل پرسشنامه است. برای سنجش داده ها از نرم افزار Spss و آزمون t مستقل استفاده شده است . به منظور سنجش میزان تاثیر پذیری افراد, پرسشنامه ای در شبکه های اجتماعی توزیع شده که نمونه موردی حاوی 437 کاربر این شبکه ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند.

لینک کمکی