مقاله بررسي کارايي کربن فعال اصلاح شده با نانو ذرات اکسيد روي در حذف رنگ اسيد اورانژ7 از محلول هاي آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي کارايي کربن فعال اصلاح شده با نانو ذرات اکسيد روي در حذف رنگ اسيد اورانژ7 از محلول هاي آبي :


محل انتشار: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
حشمت الله نورمرادی – استادیار, گروه مهندسی بهداشت محیط, دانشکده بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی ایلام, ایلام, ایران
زهرا نوری مطلق – کارشناسی ارشد, گروه مهندسی بهداشت محیط, دانشکده بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی ایلام, ایلام, ایران
علیرضا غیاثوند – استاد, گروه شیمی, دانشکده علوم, دانشگاه لرستان, خرم آباد, ایران

چکیده:
مقدمه و اهمیت موضوع: وجود رنگ های آزو مثل رنگ مونو آزوی Orange یا Acid Orange7 در منابع آب و پساب صنایع نساجی, غذا و وسایل آرایشی بهداشتی از مشکلات زیست محیطی بسیاری از جوامع است که بدلیل حضور بنیان های آروماتیک, این رنگ ها به طور بالقوه خصوصیات سرطان زایی و جهش زایی دارند و علاوه بر آن در مقابل تجزیه بیولوژیکی مقاوم هستند. فرآیند جذب سطحی یکی از روش هایی است که در سال های اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. لذا این مطالعه با هدف کلی بررسی امکان استفاده از نانو ذرات اکسید روی تثبیت شده بر کربن فعال به عنوان جاذب در جذب رنگ اسید اورانژ7 از فاضلاب سنتتیک انجام شد. مواد و روشها: مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی است که به صورت تجربی و آزمایشگاهی در یک راکتور منقطع انجام گرفت. تثبیت کردن نانوذرات بر روی کربن فعال به منظور افزایش سطح فعال جاذب به روش حرارتی صورت گرفت. اثر متغیرهایی نظیر بارگذاری نانوذرات بر سطح کربن فعال, pH, زمان تماس, غلظت رنگ و دوز جاذب در جذب رنگ با کربن فعال اصلاح شده بر کارایی حذف رنگ اسیداورانژ7 به عنوان مدل مطالعه شد. غلظت رنگ در نمونه های مختلف با استفاده از اسپکتروفتومتر نور مرئی-ماورا بنفش در طول موج 485 نانومتر اندازه گیری شد.نتایج و بحث: مقادیر ظرفیت جذب رنگ در بارگذاری های نانوذرات 001, 01 و 05گرم بر یک گرم کربن فعال برای غلظت اولیه رنگ 50 میلی گرم در لیتر و جرم جاذب 03 گرم در لیتر در زمان 120 دقیقه به ترتیب 1637, 1581 و 1415 میلی گرم بر گرم بوده و با کاهش pH از 11 به 3 حذف رنگ از 7818 به 9148 درصد افزایش یافت همچنین میزان جذب رنگ اسید اورانژ7 با افزایش غلظت اولیه رنگ از 10 به 150 میلی گرم بر لیتر و کاهش دز جاذب از 03 به 015 گرم افزایش یافت. میزان جذب رنگ با جاذب پوشش داده شده با نانو ذرات اکسید روی (با ظرفیت جذب 1637میلی گرم بر گرم) از قدرت رنگبری بالاتری نسبت به کربن خام (با ظرفیت جذب 884 میلی گرم بر گرم) در زمان تماس120 دقیقه برخوردار است. نتیجه گیری: در مجموع نتایج حاصل از انجام آزمایش ها مشخص ساخت که می توان از فن آوری تثبیت نانوذرات بر کربن فعال به عنوان یک جاذب موثر, کارآمد و سریع در جهت حذف رنگزاهای آزو از محلول های آبی استفاده کرد.

لینک کمکی