مقاله تاثير تنش شوري بر گياه اکليل کوهي Rosmarinus officinalis

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير تنش شوري بر گياه اکليل کوهي Rosmarinus officinalis :


محل انتشار: اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
مطهره ارشادلنگرودی – دانشجوی کارشناسیارشد باغبانی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
شهرام صداقت حور – دانشیار گروه باغبانی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت

چکیده:
با توجه به روند افزایشی اراضی شور, شناسایی و پرورش گیاهان مقاوم به شوری اهمیت زیادی دارد. هدف این پژوهش بررسی تغییرات اسانس و ترکیبات شیمیایی موجود در اکلیل کوهی در سطوح مختلف شوری است. اکلیل کوهی به عنوانگیاه دارویی و زینتی مورد توجه است. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری آزمایشی با چهار تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمار اعمال شده شامل آب شهرS1محلولNaCl100 میلی مولارS2محلولNaCl150 میلی مولارS3,آب دریاچه خزر ( S4 استفاده شد. بعد از اعمال تیمارها برگها جمع آوری, خشک و اسانس گیری شدند. نتایج حاصلنشان داد که شوری آب آبیاری اثر معنیدار بر درصد اسانس داشته است. بیشترین درصد اسانس تحت تیمار آب دریاچه خزر و کمترین درصد به گیاهان آبیاری شده با آب شهر به دست آمد. همچنین بیشترین ترکیب اصلی اسانس در هر چهار تیمارمربوط به 1 و 8 – سینئول بود

لینک کمکی