مقاله محاسبه و تحليل شاخص بهرهوري کل عوامل توليد درصنايع خودروسازي با تاکيد بر مديريت هزينه مطالعه موردي: سالن مونتاژ کرمان موتور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله محاسبه و تحليل شاخص بهرهوري کل عوامل توليد درصنايع خودروسازي با تاکيد بر مديريت هزينه مطالعه موردي: سالن مونتاژ کرمان موتور :


محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
علی دریجانی – استادیار دانشگاه پیام نور کرمان و مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات کرمان
موسی دریجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات کرمان,
حمید تابلی – استادیار دانشگاه پیام نور کرمان

چکیده:
تغییرات دورههای متوالی تولید ناخالص ملی هر کشور بیانگر رشد اقتصادی و سطح رفاه می باشد و رشد آن سبب تسریع رشداقتصادی و سطح رفاه اجتماعی میگردد. نظربه اهمیت توسعهی بخش خودرو در صنعت و اقتصاد ملی, همچنین ضرورت سنجشعملکرد این صنعت جهت برنامهریزی بهبود کارایی, بهرهوری و مدیریت هزینه بهمنظور رقابتپذیرنمودن تولیدات , پژوهش حاضر در سال 1492 با هدف محاسبه و تحلیل بهرهوری کل عوامل تولید و میدیریت هزینیه سیالن مونتیا کرمیان موتور از شرکت های زیرمجموعه کرمانخودرو با بهرهگیری تکنیک منعطف و کاربردی شاخص بهرهوری مالم کوئیست و تحلیل فراگیر داده ها صورتپذیرفت. آمار و اطلاعات مورد نیاز تحقیق, از طریق مطالعات اسنادی, انجام مصاابه و برگزاری نشستهای تخصصی با کارشناسان واحدهای مربوطه, جمعآوری گردید. استخراج شاخص بهرهوری مالم کوئیست پس از همگن سازی دادهها بر اساس محورهای مدیریت هرینه در چهار گروه نهاده و یک ستانده و محاسبات در 13 دورهی زمانی با نرمافزار تخصصی DEAPصورت پذیرفت.یافتهها نشان داد تغییرات بهرهوری دورهی زمانی مطالعه بهلحاظ شاخص بهرهوری مالم کوئیست با میانگین 0/914 پسرفت داشته این بهدلیل افزایش مصرف انرژی, هزینه تعمیر و نگهداری و هزینه مواداولیه است. در پایان بهکمک یافتههای کمی و تحلیل نتایج کیفی, پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی جهت بهبود عملکرد و مدیریت هزینهها به مدیران, پژوهشگران و سیاست گزاران ارائه گردید.

لینک کمکی