مقاله تاثير تغذيه روي بر پارامترهاي فتوسنتزي دانهالهاي بادام در شرايط تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير تغذيه روي بر پارامترهاي فتوسنتزي دانهالهاي بادام در شرايط تنش شوري :


محل انتشار: اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
اعظم امیری – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهرام بانی نسب – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
سیروس قبادی – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرحسین خوش گفتارمنش – گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
امروزه تنش شوری مهمترین تنش غیرزیستی برای گیاهان است. نظر به اینکه مطالعات جدید نشان داده که عنصر روی نقش بسیارمهمی در مقاومت گیاهان به تنشهای محیطی از جمله تنش شوری دارد طی آزمایشی تاثیر روی و شوری بر میزان فتوسنتز, میزان تعرق, هدایت روزنهای و دیاکسیدکربن زیر روزنه ای برگ بادام مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش با چهار سطح روی (0و5و10و20 میلیگرم در کیلوگرم خاک) و چهار سطح شوری ( 0 و30و60و90میلیمولار کلرید سدیم ) بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا"تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش شوری فاکتورهای فتوسنتزی کاهش یافت. کاربرد روی اثرات مثبتی در بهبود پارامترهای فتوسنتزی تحت تنش شوری داشت. همچنین در مجموع نتایج نشان داد که با افزایش شوری کاربرد غلظتهای بالاتر روی موثرتر میباشد

لینک کمکی