مقاله ميکرومورفولوژي املاح ناشي از درياچه اروميه در قسمتي از اراضي شور- سديمي غرب درياچه اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ميکرومورفولوژي املاح ناشي از درياچه اروميه در قسمتي از اراضي شور- سديمي غرب درياچه اروميه :


محل انتشار: دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
ساغر چارخرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه ارومیه
شهرام منافی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه ارومیه

چکیده:
در تحقیق حاضر به منظور بررسی خصوصیات میکرومورفیک خاک های شور-سدیمی اراضی غرب دریاچه ارومیه, یک ردیف اراضیمتشکل از چهار پروفیل خاک مورد بررسی قرار گرفت. این پروفیل ها طبق روشهای استاندارد تشریح و نمونهبرداری شدند. نمونه هایدستخورده مورد تجزیههای فیزیکوشیمیایی قرار گرفتند و مقاطع نازک نیز از نمونه های دست نخورده و جهت دار تهیه شدند و بامیکروسکوپ پولاریزان مورد بررسی قرار گرفتند . بررسی مقاطع نازک نشان داد اغلب خاکهای مورد مطالعه فاقد ساختمان میکروسکوپی (apedal) هستند و منافذ آنها عمدتا از نوع ووگ و کانال میباشند. ریزساختمان این خاکها شامل انواع ووگی, کانالی و تودهای و بی-فابریک آنها عمدتاً از نوع کریستالی است. از جمله عوارض خاکساز این خاکها تجمعات نمکی می باشند که به صورت پوسته های ناپیوسته و متشکل از کریستالهای مکعبی و سابهدرال هالایت در سطوح منافذ و خاکدانه ها و پوستههای هالایتی پیوسته و همچنین پرشدگیهای نمکی در داخل منافذ کانالی و ووگی مشاهده شد. ضخامت پوسته ها در افقهای مختلف در دامنه m 8-45 و اندازه بلورهای نمک نیز در دامنه m 4-20 تغییر میکند. به نظر میرسد پوششهای نمکی در این خاکها در اثر صعود کاپیلاری از سطح ایستابی بالا و تبخیر و رسوب املاح در سطح یا نزدیک به سطح خاک تشکیل شده اند.

لینک کمکی