مقاله پيش بيني خشکسالي با استفاده از مدل تابع انتقال در ايستگاه منتخب غرب درياچه اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پيش بيني خشکسالي با استفاده از مدل تابع انتقال در ايستگاه منتخب غرب درياچه اروميه :


محل انتشار: نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
سولماز خزائی موغانی – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سازی
عطاالله کاویان – استادیار گروه ابخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
پیش بینی خشکسالی دربرنامه ریزی منابع آب بسیار مهم است به علت رفتارتصادفی عوامل خشکسالی وقوع و شدت خشکسالی میتوانددرطبیعت بصورت تصادفی تلقی شود به همین دلیل مدل سری زمانی تابع انتقال برای پیش بینی شاخص خشکسالی SPIسه شش نه و دوازده ماهه ایستگاه آباجالو سفلی ارومیه استفاده گردید ودرنهایت مقادیر پیشبینی شده با داده های مشاهداتی براساس معیارهای ارزیابی مدل مقایسه شد نتایج نشان داد که مدل تابع انتقال دارای دقت و کفایت لازم برای پیش بینی خشکسالی باشاخص SPI می باشد همچنین مدل SPI12 باضریب کارایی 0/82 و میانگین مربعات خطا 0/216 دقت بالاتری درپیش بینی نسبت به سایرمدلها دارد

لینک کمکی