مقاله تاثير تنش خشکي بر برخي از خصوصيات فيزيولوژيک در شش رقم و لاين کلزا(Brassica napus)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير تنش خشکي بر برخي از خصوصيات فيزيولوژيک در شش رقم و لاين کلزا(Brassica napus) :


محل انتشار: اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
اکرم غفاری – بخش فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران.
طاهره حسنلو – بخش فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران.
قاسم حسینی سالکده – بخش تحقیقات ژنومیکس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران.
مهران عنایتی شریعت پناهی – بخش کشت بافت و انتقال ژن پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

چکیده:
این آزمایش به منظور بررسی اثر تنش کمبود آب بر پارامترهایی نظیر رطوبت نسبی برگ, مقدار سبزینگی, هدایت روزنهای, وزن تر و خشک و طول ریشه با نمونه برداری در مرحلهAW %75 و AW) %25 ) در مرحله ابتدای گلدهی تا ابتدای ظهور خورجین هارشد فیزیولوژیکی در 5 رقمKaraj1, Zarfam, Opera, Talaye, Modena) و یک لاین دابل هاپلوئید DH11کلزا در سال 90-1391 در گلخانه پژوهشکده بیوتکنولوژی ایران به صورت فاکتوریل درقالب طرح پایه کاملاً تصادفی با هشت تکرار انجام شد. نتیجه تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر رقم و اثر متقابل رقم و سطوح تنش در سطح 5% بر صفات رطوبت نسبی برگ, مقدارسبزینگی, هدایت روزنه ای, معنیدار شد, اما بر وزنتر وزن خشک و طول ریشه تاثیری نداشت. میزان کاهش رطوبت نسبی درتنش AW25 در ارقامOpera, Talaye, Modenaبیشتر از سایر ارقام بود. میزان سبزینگی برگ در شرایط تنش در ارقامModena وZarfamو لاینDH11 نسبت به شرایط نرمال آبیاری افزایش یافت. بیشترین میزانهدایت روزنه ای در رقم Operaتحت شرایط نرمال آبیاری مشاهده شد. بیشترین وزن خشک ریشه در رقم Modenaتحت تنشAW25 مشاهده شد. با توجه به نتایج بدست آمده در شش رقم کلزا به نظر میرسد رقمModenaنسبت به دو رقمOpera و Talayeکه ارقام دیررس بودند و لاینDH11ورقمKaraj1 نسبت به رقمZarfam که ارقام زودرس بودند به تنش کمبود آب متحملتر باشند

لینک کمکی