مقاله بررسي کارايي نانو ذرات Fe3O4اصلاح شده با بيوپليمر کيتوزان در حذف کروم شش ظرفيتي از محيط هاي آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي کارايي نانو ذرات Fe3O4اصلاح شده با بيوپليمر کيتوزان در حذف کروم شش ظرفيتي از محيط هاي آبي :


محل انتشار: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
محمدرضا سمرقندی – دانشیاردانشگاه علوم پزشکی همدان
قربان عسگری – استادیاردانشگاه علوم پزشکی همدان
یداله یمینی – استاددانشگاه تربیت مدرس
عادل احمدزاده – کارشناس ارشدبهداشت محیط

چکیده:
مقدمه و اهمیت موضوع: با توجه به نظریه توسعه پایدار, حفاظت از محیط زیست برای نسل های کنونی و آتی ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود. کروم(VI) از جمله آلاینده هایی است که موجب آسیب رساندن به محیط زیست آبی و به مخاطره افتادن سلامت انسانها, حیوانات و گیاهان می شود. هدف از این مطالعه بررسی کارایی نانو ذرات Fe3O4اصلاح شده با بیوپلیمر کیتوزان در حذف کروم (VI) از محیط های آبی می باشد.مواد و روشها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی نانوذرات به روش همرسوبی شیمیایی سنتز و پس از اصلاح با کیتوزان به عنوان جاذب جهت جذب کروم(VI) مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین خصوصیات نانوذرات Fe3O4 از تکنیک های SEM, XRD و TGA استفاده شد. تاثیر پارامترهای pH, غلظت اولیه کروم(VI), زمان تماس و غلظت نانوذرات اصلاح شده مورد مطالعه قرار گرفت و جهت آنالیز داده ها از نرم افزار Excel استفاده شد.نتایج و بحث: نتایج آزمایشات نشان داد که نانوذرات از نظر خصوصیات در حد انتظار بودند و بهترین کارایی حذف در 2 =pH, زمان تماس min15, دوز جاذب g/lit 75/0 و غلظت اولیه کروم(VI) mg/lit 50 بدست آمد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نانوذرات Fe3O4 اصلاح شده با کیتوزان می تواند بعنوان یک گزینه مناسب جهت جذب کروم (VI) مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی