مقاله پيش بيني خشکسالي دوره 2011_2030 تحت تغيير اقليم (مطالعه موردي:حوزه آبخيز اسکندري،استان اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پيش بيني خشکسالي دوره 2011_2030 تحت تغيير اقليم (مطالعه موردي:حوزه آبخيز اسکندري,استان اصفهان) :


محل انتشار: نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
معصومه بحری – دانشجوی کارشناسی ارشد ابخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
محمد تقی دستورانی – دانشیاروردحال حاضرماموردردانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود گودرزی – استاد یار پژوهشکده حفاظت خاک و ابخیزداری تهران

چکیده:
پیش بینی خشکسالی های ده های اتی به سازگاری بااثارمخرب پدیده خشکسالی کمک شایانی می نماید دراین تحقیق به ارزیابی تغییرات اقلیمی دوره 2030-2011 و اثرآن برخشکسالی حوزه ابخیز اسکندری پرداخته شده است بدین منظور پس ازارزیابی توانایی LARS-WG اقدام به ریزمقیاس نمایی برون داده های HadCM3 تحت سناریوی A2 و پیش بینی بارش و بررسی شاخص خشکسالی SPI شده است نتایج نشان ازافزایش 7/2 درصدی متوسط بارش سالانه دارد تحلیل شاخص SPI نشان داد که 75درصد سالها وضعیتی نرمال خواهند داشت بنابراین حوزه ابخیز اسکندری دردوره 2030-2011 باافزایش فراوانی وقوع خشکسالی روبرو نخواهد بود

لینک کمکی